Local rule bloembollen;

Bloeiende bolbloemen mogen beschouwd worden als GUR

Par 3 baan;

Open

Familiebaan;

Open

Greens;

Zomergreens

Ballenautomaat;

De muntautomaat is tot nader order buiten gebruik vanwege reparatie

Receptie;

Geopend van 09.00 - 17.00

Baanstatus;

Qualifying

Buggy;

Toegestaan

Drivingrange;

Open

Baanstatus Tees;

Geel, rood

Baanstatus 9/18 holes;

Open

Baanreglement

Golfclub Ooghduyne

Het baanreglement geldt voor zowel leden als voor bezoekers en worden beiden in dit reglement als speler(s) aangeduid. Dit baanreglement beoogt enkel een aanvulling te zijn op de spel- en gedragsregels, daarvan niet af te wijken en verder de goede gang van zaken op de baan te bevorderen. Een ieder dient zich aan deze regels te houden en een speler die in overtreding is op zijn fout attent te maken. De marshalls bevorderen de goede gang van zaken naar de geest van het spel en houden toezicht op de naleving van deze regels.

Bij calamiteiten 112 bellen en de receptie 0223-698319 hiervan direct in kennis stellen .

De marshall is bevoegd: ( de dienst doende receptiemedewerkers functioneren tevens als marshall )

aanwijzingen te geven ingevolge dit reglement aan iedereen, die een speelrecht op de golfbaan Ooghduyne heeft verkregen.

 • de betreffende persoon te waarschuwen of voor te dragen voor een waarschuwing dan wel berisping door het bestuur en hiervan melding te maken in het logboek
 • de betreffende persoon te (laten) verwijderen van de baan.
 • De volgende personen zullen de naleving van de regels bevorderen en mogen daar mede op toezien:
 • bestuursleden
 • leden van de Baancommissie
 • leden van de Regel-en Handicapcommisie
 • leden van de Wedstrijdcommissie
 • leden van de Damescommissie
 • leden van de Seniorencommissie
 • leden van het Receptieteam                                                                                                                                  

De speler dient:

 • zich bij de receptie te melden voordat hij/zij de baan betreedt.
 • indien de receptie gesloten is, voorafgaand aan de ronde een starttijd te reserveren of zich te melden bij de marshall.
 • als de receptie gesloten is kan met behulp van een QR code de greenfee worden voldaan.
 • een bewijs van betaling (geldige greenfeekaart of lidmaatschapslabel) tijdens de ronde golf zichtbaar bij zich te dragen.
 • Een pitchvork bij zich te hebben.                                                                                                                          

Zorgvuldigheid in de baan:

Het in goede conditie houden van de baan kost veel zorg, tijd en geld. Behandel de baan dan ook zorgvuldig en wees attent op de hierna volgende punten. Je voorkomt daarmee onnodig herstelwerk en ongerief voor anderen.

Plaggen (divots) :

Leg een door jou uitgeslagen plag terug en trap deze goed aan; leg ook de eventueel door anderen uitgeslagen plaggen terug. Dit geldt ook op de afslagplaatsen.

Greens :

Herstel direct, dus vóór het putten, een door jou veroorzaakte pitchmark; herstel ook eventueel de door anderen “vergeten” pitchmarks. Het betreden van de green met de tas of kar, is niet toegestaan. Voorkom schade aan de green bij het hanteren van de vlaggenstok. Leun niet op je putter, ook niet als je bal uit de hole haalt. Sta niet te dicht bij de hole en ontzie de randen bij het uitnemen en terugplaatsen van de vlaggenstok. Til je voeten goed op zodat er geen beschadigingen ontstaan door de noppen. De eventueel toegebrachte schade moet je herstellen nadat je de hole hebt uitgespeeld.  

Bunkers :

Betreedt de bunker aan de laagste kant en verlaat deze langs dezelfde weg. Klim nooit tegen de wanden van de hoge kant de bunker uit.  Hark na het spelen deze goed aan en breng de bunker zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat. Plaats de hark op de juiste wijze terug op de steun.

GUR :

Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground Under Repair” en neem in dat geval de kortste weg.

Rough :

Ga ook hier voorzichtig te werk en verniel niet onnodig struiken en bomen. Leg ook hier uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan.

Trolleys en buggy’s :

Rij nooit met je buggy of trolley over greens, afslagplaatsen, tussen de bunkers en de greens en over de foregreens; laat de onderkant van de trolley niet over de grond slepen. Rij met je buggy zo veel mogelijk op de daarvoor bestemde paden, zijkanten van de fairways en vermijdt natte plekken. Het is personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan om een buggy te besturen.

Gedrags- en rijregels gemotoriseerde golfvoertuigen voor golfbaan Ooghduyne:

Het gebruik van gemotoriseerde golfvoertuigen, zoals een handicart, golfbuggy of golfscooters op golfbaan Ooghduyne is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker heeft een geldige WA-verzekering. Let op!  Vrijwel alle persoonlijke WA-verzekering dekken enkel schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen met een maximale snelheid van 16 km/u.  Voor golfvoertuigen die sneller kunnen rijden dan 16 km/u moet er een WA-verzekering voor het voertuig zijn afgesloten;
 • Het is een elektrisch aangedreven golfvoertuig;
 • Het golfvoertuig heeft een wieldruk van maximaal 1 kg/cm2;
 • De maximumsnelheid in de hele baan is 15 km/u en in onmiddellijke nabijheid van personen wordt stapvoets gereden;
 • De aanwijzingen van de club-/baanmarshal moeten te allen tijde worden opgevolgd;
 • Als op de website of op het bord bij de baaningang wordt aangegeven dat de baan is gesloten voor buggy’s geldt dit voor alle gemotoriseerde golfvoertuigen
 • Indien u door het gebruik van het golfvoertuig schade aan de baan of aan een ander heeft veroorzaakt, dient u dit na uw ronde direct te melden bij de receptie.
 • In alle geval is de gebruiker en veroorzaker van de schade verplicht dit, indien nodig, op de juiste wijze te melden bij de verzekeringsmaatschappij.                                                                                           

Rij voorzichtig en spaar de baan! 

 • Niet te snel optrekken, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit.
 • Pas uit- of afstappen als het golfvoertuig volledig stilstaat.
 • Rijd zo veel mogelijk alleen op paden en fairways.
 • Rijd niet over de voorgreens en teeboxen.
 • Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden.
 • Het is te allen tijde verboden om tussen de green en greensidebunkers te rijden.
 • Vermijd zoveel mogelijk die delen van de fairways die door overvloedige regenval zacht geworden zijn. (Vaak voorkomend bij hole 4 achter de 2e bult, hole 5 voor de bult en hole 8 net voorbij de dogleg)                                                                                                                                                     

Het bestuur is te allen tijde bevoegd:

 • Het gebruik van een bepaald type golfvoertuig te verbieden.
 • Het gebruik van een niet verzekerd golfvoertuig of door een niet verzekerde gebruiker te verbieden.
 • Iemand het gebruik van een golfvoertuig op de golfbaan te ontzeggen. Bijv. bij misbruik of het herhaaldelijk overtreden van deze rij- en gedragsregels.                                                                               

Tijdelijke Local Rules:

Deze staan vermeld op de scorekaart, daarvoor bestemde publicatieborden en op de website.

Roken op de baan:

Roken op de baan is toegestaan. Het achterlaten van sigaretten peuken echter niet.

Gedrag en etiquette:

 • Driving range ballen mogen absoluut niet op de golfbaan gebruikt worden.
 • Houd je aan de aan jou toegekende afslagtijden .
 • Het is niet toegestaan dat 2 of meerdere spelers spelen met één golftas. Elke speler dient in de baan te beschikken over een eigen golfset.
 • Maximaal 4 spelers per flight
 • Speel door zonder onnodig oponthoud.
 • Zorg dat je de flight voor je bijhoudt.
 • Maak maximaal 2 oefenswings en bekijk jouw putting lijn niet te lang.
 • Plaats jouw buggy/trolley/tas buiten de green in de richting van de volgende afslagplaats voordat je gaat putten.
 • Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld.
 • Vul de scorekaart pas in op de volgende afslagplaats.
 • Laat de achteropkomende flight, ongeacht de samenstelling hiervan, door zodra jouw flight een afstand van een volledige hole op de flight voor jou heeft verloren.
 • Laat de achteropkomende flight door zodra jouw flight naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze niet wordt teruggevonden.
 • Laat altijd de achteropkomende flight door zodra jouw flight langzamer blijkt te spelen dan de achteropkomende flight, ongeacht het aantal spelers.
 • Heb je de spelers van een flight door gewenkt, dan moet je wachten met verder spelen tot de doorgelaten flight buiten bereik is.
 • Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten, zoals hierboven omschreven, is noodzakelijk om het tempo te handhaven en het speelplezier van de overige spelers te bevorderen.
 • Als een speler gaat slaan, zorg dan dat je niet te dichtbij staat, nooit te ver naar voren en evenmin achter hem .
 • Op de green loop je niet in en door de lijn van de putt van je medespeler(s) of van jezelf.
 • Bewaak je de vlaggenstok, zorg dan dat jouw schaduw niet valt op de lijn van de putt van de speler.
 • Houdt zowel de stok als de vlag vast en ga niet te dicht bij de hole staan.
 • Zet het geluid van uw mobiele telefoon uit tijdens het golfspel. ( m.u.v. personen met een ontheffing) Gebruik deze alleen in geval van een calamiteit.
 • Op een par-3 hole pas afslaan als deze volledig vrij is.

 

Voorrangsregels in de baan (standing)

 • Een wedstrijd welke door de wedstrijdcommissie is georganiseerd heeft de hoogste standing.
 • Bepalend is het speeltempo, ongeacht het aantal spelers in de flight. De snelste flight dient te worden doorgelaten.
 • Partijen die niet op een andere dan door de receptiemedewerker aangewezen afslagplaats zijn gestart, verliezen evenals flights die één of meerdere holes overslaan alle rechten.
 • Spelers die aan een door of namens het bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd meedoen, hebben het recht “door iedere niet aan de wedstrijd deelnemende flight heen te gaan”.

 

Ritsen

 • Spelers die reeds 9 holes achter de rug hebben en op de 10de hole verder moeten spelen, hebben voorrang op diegenen die op hole 1 starten. Hebben de op hole 1 startende spelers echter hun stand al ingenomen dan dienen de doorkomende spelers te wachten totdat de flight met startende spelers de eerste hole heeft uitgespeeld.
 • Als men tegelijk met een nog op de 1e hole te starten flight op de afslagplaats aankomt, heeft de doorkomende flight voorrang.                                                                                                                               

Veiligheid baanpersoneel en klussenteam

Baanpersoneel en leden van het klussenteam hebben altijd voorrang. Als leden van het baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond een green, zullen zij ten bewijze daarvan de vlag uit de hole nemen. Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld. Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame personeelslid daartoe een teken heeft gegeven.

Oefenen

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de drivingrange, bunker, chipping green en de putting green.
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan, tijdens het lesgeven, geen hinder ondervinden.
 • De putting green is enkel bestemd voor diegenen, die het putten willen beoefenen.
 • Chippen en pitchen is naar de putting green niet toegestaan.
 • Chippen en pitchen zijn enkel naar de daartoe bestemde oefengreen toegestaan.     

Routing  

 • Het is niet toegestaan hole 9 / 18 te spelen komend vanaf de oefenfaciliteiten van de baan. Ook het oefenen van chippen en putten op hole 9/18 indien dit niet gebeurt vanuit de gelopen/te lopen ronde vanaf de teebox van hole 9/18 is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan hole 9 / 18 te gebruiken als doorgangsroute van en naar het clubhuis. De gangbare route is via het parkeerterrein via het toegangshek bij de oefengreen.                                             

Onweer tijdens het golfspel

Als er onweer nadert, doe je er verstandig aan het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd. Probeer zo snel mogelijk het clubhuis, een van de schuilhutten of je auto te bereiken. Laat je trolley of buggy altijd op een flinke afstand staan en neem geen paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat je daarmee jezelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken. Als je toch door onweer wordt overvallen, kun je eigenlijk maar één ding doen: ver van je trolley/buggy hurken met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn in verband met stroomverspreiding door blikseminslag. Ga dus nooit op de grond liggen. Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen:

 • alleenstaande bomen
 • het open veld
 • bosranden
 • waterhindernissen

 

Kledingvoorschriften

Van de leden van Golfclub Ooghduyne en haar gasten wordt verwacht dat zij zich passend kleden.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren op de baan te laten meelopen met de flight.