Golfbaan Ooghduyne

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Begrippen en Leeswijzer


1. In dit wedstrijdreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
♦ het bestuur: het bestuur van de vereniging
♦ de vereniging: golfclub Ooghduyne te Julianadorp
♦ de commissie: de wedstrijdcommissie.
♦ lid of leden: lid of leden met een actief lidmaatschap, zoals omschreven in artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
♦ Regel of de Regels: de golfregel(s) zoals vastgelegd in “Golfregels en Amateurstatus Regels 2012 – 2015”, uitgegeven door de Nederlandse Golf Federatie en geldend vanaf 01 januari 2012. Deze regels zijn conform de “The Rules of Golf, as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association”, 32nd edition.
♦ het mededelingenbord: het mededelingenbord in de informatiekamer.
♦ de website: www.golfbaanooghduyne.nl
♦ de wedstrijd(en): de verenigingswedstrijd(en)
♦ de wedstrijdleiding: leden die de commissie vertegenwoordigen en belast zijn met het leiden van de wedstrijd.

2. In dit reglement is de mannelijke vorm gebruikt. Deze vorm mag tijdens lezing overal waar gewenst en toepasbaar door de vrouwelijke vorm vervangen worden.

 

Artikel 2: Taken en Verantwoordelijkheden Wedstrijdcommissie

 

1. De commissie dient voor 31 december bij het bestuur een concept-wedstrijdprogramma in, dat de periode van 1 maart in het volgend jaar tot 31 maart in het daaropvolgende jaar omvat. Het bestuur voert overleg over het wedstrijdprogramma met Golfsport Julianadorp aan Zee B.V. en retourneert het wedstrijdprogramma voor 1 februari, al dan niet vergezeld van schriftelijk gemotiveerde wijzigingen, aan de commissie.

2. De commissie is door het bestuur gemandateerd tot:
a. de organisatie van de wedstrijden.
b. het beslissen in geschillen die kort voor, tijdens of kort na een wedstrijd ontstaan.
c. het opleggen van sancties als omschreven in artikel 21 van dit reglement.

3. De commissie dient zich bij het organiseren van wedstrijden te houden aan de Regels en de vastgestelde plaatselijke regels.

4. De commissie kan bij het leiden van wedstrijden zich laten vertegenwoordigen door, daartoe door de commissie, aangewezen personen.

5. De commissie dient toe te zien op het naleven van de Regels en vastgestelde plaatselijke regels indien de commissie zich laat vertegenwoordigen.

6. De commissie heeft het recht het wedstrijdprogramma te wijzigingen op bijvoorbeeld de spelvorm en de bijzonderheden.

7. De commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, een wedstrijd onderbreken of afgelasten.

 

Artikel 3: Geldigheidsduur en Wijziging

 

1. Dit wedstrijdreglement is geldig voor onbepaalde tijd.

2. Wijzigingen in het wedstrijdreglement kunnen alleen door de commissie, in overleg met de Regelcommissie, worden aangebracht en behoeven de goedkeuring van het bestuur.

3. Leden kunnen een voorstel tot wijziging van het wedstrijdreglement indienen bij de voorzitter van de commissie, die het voorstel op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering zal plaatsen zodat een besluit kan worden genomen. Het wijzigingsvoorstel dient schriftelijk te worden ingediend.

4. Wijzigingen op het wedstrijdreglement worden tenminste vier weken voor deze in werking treden door de commissie aan de leden van de vereniging bekend gemaakt middels publicatie op de website en/of op het mededelingenbord.

 

Artikel 4: Handicapcategorieen

 

1. De commissie hanteert voor de wedstrijden de volgende handicapcategorieën:

 

Categorie Exact Handicap
1 0.0 – 4.4
2 4.5 – 11.4
3 11.5 – 18.4
4 18.5 – 26.4
5 26.5 – 36.0
   
6 (Clubhandicap) 37.0 – 45.0

 

2. Opgelegde handicap:
a. Indien blijkt dat een speler over een golfvaardigheid beschikt die beter is dan zijn actieve EGA-handicap, inactieve EGA-handicap of clubhandicap aangeeft kan de commissie, in overleg met de Handicapcommissie, besluiten hem een lagere handicap op te leggen.
b. Indien een handicap wordt opgelegd dient de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer hiervan voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte te stellen.
c. Een opgelegde handicap blijft van kracht tot het moment waarop de commissie, in overleg met de Handicapcommissie, besluit deze op te heffen of de speler een handicap gelijk aan of lager dan de opgelegde handicap bereikt heeft.
d. Deelnemers met een opgelegde handicap dingen mee naar de prijzen die, voor de categorie waarin de opgelegde handicap valt, beschikbaar zijn.
e. Een opgelegde handicap geldt alleen voor verenigingswedstrijden

 

Artikel 5: Seizoen

 

1. Het zomerseizoen wordt geopend met de wedstrijd om de “Frans Hoffmansbokaal” (eind maart/begin april) en eindigt op 1 november.

2. Het winterseizoen omvat de rest van het jaar.

 

Artikel 6: Wedstrijden

 

1. Wedstrijden kunnen gehouden worden over 9 of 18 holes.

2. Wedstrijden over 9 holes zijn uitsluitend qualifying vanaf exact handicap 11.5, dat wil zeggen de handicapcategorieën 3 en hoger.

3. Voor aanvang van de wedstrijd dient bekend te zijn voor welke handicapcategorieën de wedstrijd is opengesteld. Dit is vermeld in het wedstrijdprogramma en/of op de website.

4. Alle wedstrijden zijn qualifying tenzij:
a. de wedstrijd als non-qualifying in het wedstrijdprogramma is aangemerkt;
b. de wedstrijdbaan door de baancommissaris als non-qualifying is beoordeeld;
c. op de wedstrijdbaan gebruik moet worden gemaakt van winterafslagplaatsen en/of wintergreens.
d. de wedstrijd voortijdig door de wedstrijdleiding wordt afgebroken.

5. De commissie dient, voor aanvang van de wedstrijd, aan de deelnemers bekend te maken of de wedstrijd qualifying is. Deze bekendmaking kan deel zijn van het wedstrijdprogramma, vermeld staan op de website of mondeling worden gedaan door de wedstrijdleiding.

6. Wedstrijden worden afgelast bij minder dan 6 inschrijvingen. De inschrijvers worden hiervan minstens 12 uur voor de voorgenomen aanvang van de wedstrijd in kennis gesteld.

7. Het maximum aantal deelnemers aan een gewone wedstrijd bedraagt 48; bij wedstrijden met een “shotgun”-start is het maximum 60 deelnemers.

 

Artikel 7: Deelnemen aan Wedstrijden

 

1. Een lid kan alleen aan een wedstrijd deelnemen indien zijn handicap binnen één van de voor die wedstrijd aangegeven handicapcategorieën valt.

2. De wedstrijden zijn in principe alleen toegankelijk voor amateur-spelers.

3. Leden, die niet in het bezit zijn van een EGA-handicap, mogen zonder beperkingen deelnemen aan wedstrijden die opengesteld zijn voor categorie 6.

 

Artikel 8: Niet-amateurs, introducés en Gasten

 

1. Spelers, die de amateurstatus niet dragen, kunnen aan een wedstrijd deelnemen, mits de organisatie en/of het verloop van die wedstrijd daardoor niet beïnvloed wordt. De beoordeling daarvan is aan de wedstrijdleiding.

2. Introducés zijn welkom, mits hun deelname de organisatie van de wedstrijd en/of het wedstrijdverloop niet beïnvloed. De beoordeling daarvan is aan de wedstrijdleiding.

3. Leden hebben voorrang op niet-amateurs en introducés.

4. Gasten van sponsors dienen, in aantal, minstens 4 weken voor de speeldatum bij de commissie bekend te zijn. De aanvullende gegevens (naam en handicap) één week voor de speeldatum.

5. Gasten van sponsors hebben voorrang op leden.

6. Introducés en gasten dienen in het bezit te zijn het golfvaardigheidbewijs (GVB).

7. Introducés dienen, bij deelname aan wedstrijden, 75% van de greenfee te betalen als inschrijfgeld. Dit bedrag moet voldaan worden bij de golfreceptie.
Voor wedstrijden waaraan een maaltijd o.i.d. verbonden is betalen zij de bijkomende kosten aan de wedstrijdleiding, tenzij anders aangegeven.

8. Gasten van sponsors zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

 

Artikel 9: Inschrijven voor Wedstrijden

 

1. U kunt uitsluitend inschrijven voor deelname aan verenigingswedstrijden via uw PC of de PC in de informatie kamer.
Alle gegevens rond de wedstrijd staan op de inschrijfpagina vermeld.
Staat voor de wedstrijdnaam “(i)”, dan kunt u inschrijven, “(s)” betekent dat de startlijst kan worden in gezien en “(u)” houdt in dat de uitslag gepubliceerd is.

2. Om in te schrijven dient u over een account te beschikken.
Om een account aan te maken gaat u naar de website klikt op “Clubleden”, vervolgens op "Inschrijven" en volgt nauwgezet de aanwijzingen voor het aanmaken van een account.
Let op: U kunt alleen een account aanmaken als u beschikt over een EGA-handicapbewijs.

 

Artikel 10: Startlijst

 

1. De inschrijvingen worden door de wedstrijdleiding verwerkt tot een startlijst. De startlijst wordt gepubliceerd op de website vanaf 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de wedstrijddag.

2. De wedstrijdleiding heeft het recht om, tot aanvang van de wedstrijd, de startlijst te wijzigen.

 

Artikel 11: Inlopen

 

1. Op de website wordt aangegeven of inlopen bij een wedstrijd is toegestaan.

2. Gedurende het zomerseizoen is inlopen mogelijk tot hoogstens 6 personen of tot het maximum aantal deelnemers voor de wedstrijd is bereikt.

3. Tijdens het winterseizoen geldt geen beperking op het aantal inlopers, mits het maximum aantal deelnemers niet wordt overschreden.

4. Leden die willen inlopen zijn verplicht zich minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te melden.

5. Inlopen is nooit mogelijk bij:
a. Wedstrijden met een “shotgun”-start
b. Wedstrijden waaraan een maaltijd o.i.d. is verbonden.

 

Artikel 12: Inschrijfgeld

 

1. Voor deelname aan de wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedraagt doorgaans € 2,00 voor wedstrijden over 18 holes en € 1,50 voor wedstrijden over 9 holes.

2. Voor sommige wedstrijden moet een hoger inschrijfgeld betaald worden. Dit hangt samen met een aansluitende maaltijd, een bijkomende activiteit of een liefdadig doel waaraan de wedstrijd verbonden is.

3. Inschrijvers op wedstrijden waaraan een maaltijd is verbonden verplichten zich bij inschrijving tot deelname aan de maaltijd.

4. De hoogte van het inschrijfgeld kunt u vinden bij de informatie op de website.

5. Het inschrijfgeld moet, tenzij anders is vermeld of wordt meegedeeld, in zijn geheel worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

 

Artikel 13: Voor en Tijdens de Wedstrijd

 

1. Deelnemers dienen zich minstens 30 minuten voor de hen toegewezen starttijd bij de wedstrijdleiding te melden.

2. Bij wedstrijden met een shotgun start dienen de deelnemers zich minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te melden.

3. Na betaling van het inschrijfgeld wordt aan de deelnemer een scorekaart uitgereikt. Dit kan onmiddellijk na betaling van het inschrijfgeld gebeuren of, bij wedstrijden met een shotgun start, na het bekendmaken van de samenstelling van de flights.

4. Deelnemers worden geacht vijf minuten voor de hen toegewezen starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig te zijn.

5.Tijdens de wedstrijd wordt van de deelnemers verwacht dat zij:
a. spelen met inachtneming van de Regels en de plaatselijke regels.
b. zich houden aan de etiquetteregels en de leefregels van de vereniging.
c. niet zonder dwingende reden een wedstrijd voortijdig beëindigen.
d. hun bal opnemen bij stableford- en tegenpar wedstrijden als zij geen punten meer kunnen behalen.
e. een correcte speelsnelheid aanhouden

 

Artikel 14: Speeltijd

 

1. De maximale speeltijd over 9 holes bedraagt voor een:
a. tweebal - 1 uur en 35 minuten
b. driebal - 1 uur en 55 minuten
c. vierbal - 2 uur en 15 minuten

2. Voor 18 holes bedraagt de speeltijd tweemaal de speeltijd over 9 holes + 5 minuten.

 

Artikel 15: Communicatiemiddelen

 

1. Het meedragen van niet in werking zijnde mobiele communicatiemiddelen is toegestaan. Deze communicatiemiddelen mogen uitsluitend ingeschakeld en gebruikt worden ter voorkoming en/of bestrijding van calamiteiten op en/of om de baan.

2. Deelnemers die menen een dringende reden te hebben om hun communicatieapparatuur gedurende de wedstrijd in werking te laten zijn verplicht hiervoor, onder opgave van reden, toestemming te vragen aan de wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijd.

3. De wedstrijdleiding beslist per geval en per wedstrijd of de aangegeven reden het verlenen van toestemming rechtvaardigen.

4. Deelnemers die van de wedstrijdleiding toestemming hebben gekregen om hun communicatieapparatuur gedurende de wedstrijd in werking te laten dienen dit voor de eerste afslag mee te delen aan hun flightgenoten.

 

Artikel 16: Scorekaarten

 

1. Een speler is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens op zijn scorekaart.

2. Na ontvangst van de scorekaart dient de deelnemer zijn gegevens op de kaart te noteren of, indien de gegevens al door de wedstrijdleiding zijn ingevuld, deze te controleren op hun juistheid, zo nodig te corrigeren en de correctie bij het inleveren van de scorekaart te melden bij de wedstrijdleiding.

3. Tijdens de wedstrijd treedt een in dezelfde flight spelende deelnemer op als marker, tenzij door de commissie anders is bepaald.

4. Speler en marker wisselen voor aanvang van de wedstrijd hun scorekaarten uit.

5. Indien een speler gedwongen is de wedstrijd voortijdig te beëindigen dient hij de scorekaart van de speler die hij markt bij de flight achter te laten. De overblijvende spelers bepalen, in onderling overleg, wie van hen het marken tijdens het verdere verloop van de wedstrijd verzorgt.

6. Na de wedstrijd moeten de scorekaarten door speler en marker gezamenlijk volledig worden ingevuld, uitgerekend en ondertekend.

7. De scorekaarten moeten binnen 10 minuten na binnenkomst van de laatste flight bij de wedstrijdleiding zijn ingeleverd.

8. Onvolledig ingevulde, onvolledig uitgerekende, niet ondertekende of onjuiste scorekaarten worden beschouwd als “no return”, waarop diskwalificatie volgt.

9. Scorekaarten van strokeplay-wedstrijden waarop het aantal stablefordpunten niet of onvolledig is uitgerekend en/of ingevuld worden door de wedstrijdleiding aan de deelnemer geretourneerd met het verzoek om het aantal stablefordpunten met zijn marker alsnog te berekenen en in te vullen. Geeft de deelnemer aan dit verzoek geen gehoor, dan wordt de scorekaart als onvolledig ingevuld beschouwd.

 

Artikel 17: Gebruik Buggy

 

1. De deelnemer dient het reserveren van een buggy zelf te verzorgen.

2. De deelnemer is verplicht voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te melden dat hij voornemens is een buggy te gebruiken.

3. Het gebruik van een buggy tijdens qualifying wedstrijden is uitsluitend toegestaan aan deelnemers die in het bezit zijn van een doktersverklaring.

4. Het gebruik van een buggy tijdens matchplay-kampioenschappen is niet toegestaan.

5. Het gebruik van een buggy tijdens wedstrijden die gelden als kwalificatiewedstrijd voor een landelijke finaleronde is niet toegestaan.

 

Artikel 18: CBA (Computed Buffer Adjustment)


1. De wedstrijdleiding is gehouden de hoogte van de CBA tijdens het bekendmaken van de wedstrijduitslag mondeling aan de deelnemers mee te delen, dan wel samen met de wedstrijduitslag op het mededelingenbord of de website te publiceren.

2. Indien de wedstrijdleiding verzuimt de juiste CBA bekend te maken en het voor de deelnemers vrijwel onmogelijk is hun juiste handicap te bepalen bij een volgende wedstrijd kan de commissie geen sancties opleggen wegens het deelnemen met een onjuiste handicap.

 

Artikel 19: Prijzen

 

1. Meedingen naar prijzen:
a. De commissie maakt bij het vaststellen van de wedstrijduitslag onderscheid tussen EGA-handicaps (<37: categorie 1 t.e.m. 5) en clubhandicaps (>36: categorie 6).
b. Voor het meedingen naar prijzen bij verenigingswedstrijden is een actieve EGA-handicap niet vereist.
c. Voor deelnemers met een clubhandicap is, bij wedstrijden die voor deze categorie zijn opengesteld, altijd een aparte prijs beschikbaar.
d. Gasten van wedstrijdsponsors dingen niet mee naar prijzen die door de wedstrijdsponsor beschikbaar zijn gesteld voor het klassement van de wedstrijd.
e. Gasten van wedstrijdsponsors dingen wel mee naar bijkomende prijzen zoals de neary, nearest, longest drive of flightprijzen, indien de wedstrijdsponsor hiervoor prijzen beschikbaar heeft gesteld.
f. Het is de sponsor vrij om aparte prijzen beschikbaar te stellen voor zijn gasten.
g. Niet-amateurs en introducés kunnen op geen enkele prijs aanspraak maken.

2. Deelname aan vervolgwedstrijden (regionale of landelijke wedstrijden/finales):
a. Deelname aan vervolgwedstrijden is alleen mogelijk voor spelers met een actieve EGA-handicap, tenzij het reglement van die wedstrijd anders toestaat.
b. Deelname aan een vervolgwedstrijd is alleen mogelijk als aannemelijk is dat de winnaar van de verenigingswedstrijd ten tijde van de vervolgwedstrijd lid is van golfclub Ooghduyne.
c. Indien een winnaar ten tijde van de vervolgwedstrijd geen lid meer zal zijn van de club verliest hij het recht om aan de vervolgwedstrijd deel te nemen en zal de eerstvolgende in de uitslag worden uitgenodigd om de club te vertegenwoordigen.
d. De winnaar behoudt het recht op de prijzen van de wedstrijd op de club.

3. Het wedstrijdresultaat wordt als volgt bepaald:
a. Bij stableford-wedstrijden wint de deelnemer met het hoogste aantal punten. Bij eenzelfde aantal punten wint de laagste exact handicap. Is ook de exact handicap gelijk, dan wint de deelnemer met de laagste score over, achtereenvolgens, de laatste 9, 6, 3, 2 en 1 hole(s).
b. Bij strokeplay-wedstrijden zonder bruto-nettoverrekening wint de deelnemer met de laagste bruto-score. Is de bruto-score gelijk, dan wordt de winnaar bepaald naar de laagste score over, achtereenvolgens, de laatste 9, 6, 3, 2 en 1 hole(s). Is ook dan de stand nog gelijk, dan wint de laagste exact handicap.
c. Bij strokeplay-wedstrijden met bruto-nettoverrekening wint de deelnemer met de laagste netto-score. Is de netto-score gelijk, dan wint de speler met de laagste exact handicap.
d. Bij matchplay-wedstrijden wint de deelnemer met de meeste holes up. Bij een gelijke stand wordt een sudden-death gespeeld over de hole(s) 1, 2, 3 en 9 tot een winnaar bepaald kan worden.

4. Een prijswinnaar, die niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, verliest het recht op zijn prijs.
De klassering in de uitslag blijft wel overeind, evenals het doorberekenen van de uitslag indien de wedstrijd deel uitmaakt van een competitie.Ook zal, in voorkomend geval, de naam van de winnaar worden aangebracht op een aan de wedstrijd verbonden (wissel)trofee.

5. Doorgaans worden prijzen uitgekeerd in de vorm van golfballen. De verdeling daarvan is:

 

AANTAL DEELNEMERS AANTAL BALLEN
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
6 – 9 2 1 - - - - - -
10 – 16 3 2 2 1 - - - -
17 – 26 4 3 2 1 1 - - -
27 – 34 4 3 3 2 2 1 - -
35 en meer 5 4 4 3 3 2 2 1


Bij individuele strokeplay-wedstrijden worden ook de beste bruto score beloond:

 

Aantal deelnemers: Prijs voor: Aantal ballen:
6 - 16 1e best bruto 1
17 en meer 1e best bruto 2e best bruto 1 1


6. De commissie kan besluiten andere, vergelijkbare prijzen uit te reiken.

7. Naast de bovengenoemde prijzen kunnen prijzen worden uitgereikt voor:
a. de “neary”, bij de vereniging wordt hieronder verstaan de bal die na de eerste slag op de green het dichtst bij de vlag eindigt.
b. de “nearest”, bij de vereniging wordt hieronder verstaan de bal die na de eerste slag het dichtst bij de vlag eindigt. De bal hoeft niet op de green te liggen.
c. de “longest drive”, bij de vereniging wordt hieronder verstaan de bal die na de eerste slag op de fairway en het verst van de afslagplaats eindigt.
d. de “nearest to ……”, bij de vereniging wordt hieronder verstaan de bal die na de afslag het dichtst eindigt bij een opgesteld voorwerp, een getrokken lijn o.i.d. op de fairway.

8. Als een deelnemer tijdens een wedstrijd een hole-in-one slaat dan wordt hij hiervoor door de vereniging beloond met een dozijn golfballen.

 

Artikel 20: Sancties

 

1. Bij overtredingen, die gemeld of geconstateerd worden kort voor, tijdens of kort na een wedstrijd, kan de commissie over gaan tot het nemen van de hieronder beschreven stappen:
a. Het niet afmelden (“no show”) voor een wedstrijd.
b. Het te laat afmelden voor een wedstrijd. Hieronder wordt verstaan het zich zonder gegronde reden afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijd.
In beide gevallen zal de overtreder door de voorzitter van de commissie worden uitgenodigd voor hoor en wederhoor. Vervolgens gaat de voorzitter in overleg met de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd en volgt een uitspraak.
Deze kan zijn:
♦ 1e overtreding: Waarschuwing.
♦ 2e overtreding: Schorsing voor twee wedstrijden waaraan de overtreder op grond van zijn handicap zou mogen deelnemen.
♦ 3e overtreding: Schorsing voor vier wedstrijden waaraan de overtreder op grond van zijn handicap zou mogen deelnemen.

Bij een no-show wordt, naast een van de hierboven vermelde sanctie, ook een boete opgelegd die gelijk is aan het inschrijfgeld + administratiekosten. Deze boete moet voldaan worden aan de wedstrijdleiding van de eerstvolgende wedstrijd waaraan de overtreder wenst deel te nemen.
Een waarschuwing blijft één jaar van kracht.
Een overtreder kan tegen de uitspraak van de commissie in appel gaan bij het club bestuur. Het bestuur zal, indien gewenst na hoor en wederhoor, zich beraden over de juistheid van de opgelegde sanctie. De uitspraak van het bestuur is bindend.

c. Het niet tijdig op de afslagplaats aanwezig zijn.
Als een speler binnen vijf minuten, klaar om te spelen, na de aangewezen starttijd op de afslagplaats aankomt geldt:
♦ Bij strokeplay: twee strafslagen op de eerste hole
♦ Bij matchplay: verlies van de eerste hole
Als een speler meer dan vijf minuten na de aangewezen starttijd op de afslagplaats aankomt volgt diskwalificatie.

d. Onsportief gedrag
e. Het zich niet houden aan algemeen geldende fatsoensregels
f. Het zich niet houden aan de leefregels van de vereniging
In deze gevallen zal de voorzitter van de commissie de overtreder uitnodigen voor hoor en wederhoor. De voorzitter bepaalt daarna of een sanctie opgelegd moet worden. Wordt een sanctie opgelegd, dan kan de overtreder hiertegen in appel gaan bij het bestuur. De uitspraak van het clubbestuur is bindend.

g. Het voortijdig afbreken van een wedstrijd zonder dwingende reden
De wedstrijdleiding zal, indien gewenst na hoor en wederhoor, onmiddellijk na de wedstrijd een sanctie opleggen. Deze kan zijn:
♦ 1e overtreding: waarschuwing.
♦ 2e overtreding: schorsing voor twee wedstrijden waaraan de overtreder op grond van zijn handicap zou mogen deelnemen.
♦ 3e overtreding: schorsing voor vier wedstrijden waaraan de overtreder op grond van zijn handicap zou mogen deelnemen.
Een waarschuwing blijft één jaar van kracht.
Een overtreder kan tegen de uitspraak van de wedstrijdleiding in appel gaan bij de voorzitter van de commissie. De voorzitter zal, indien gewenst na hoor en wederhoor, zich beraden over de juistheid van de opgelegde sanctie. Indien de uitspraak van de wedstrijdleiding door de voorzitter onderschreven wordt kan de overtreder in appel gaan bij het bestuur. Het bestuur zal, indien gewenst na hoor en wederhoor, zich beraden over de juistheid van de opgelegde sanctie. De uitspraak van het clubbestuur is bindend.

h. Oponthoud (Langzaam spel)
Onder oponthoud wordt verstaan: Het verlies van meer dan één hole afstand tussen twee opeenvolgende flights. Oponthoud kan niet worden opgelost met het doorlaten van de achteropkomende flight.
De wedstrijdleiding kan hiertegen optreden conform Regel 6-7.
Bij strokeplay-wedstrijden:
♦ 1e overtreding: 1 strafslag
♦ 2e overtreding: 2 strafslagen
♦ volgende overtreding: diskwalificatie
Bij matchplay-wedstrijden:
♦ verlies van de hole

i. Het niet naleven van de etiquetteregels, inbegrepen het zonder toestemming van de wedstrijdleiding meedragen van in werking zijnde mobiele communicatiemiddelen.
Bij overtreding kan de commissie, conform Regel 33-7, overgaan tot diskwalificatie .
Een overtreder kan tegen de uitspraak van de commissie in appel gaan bij het bestuur. Het bestuur zal zich, indien gewenst na hoor en wederhoor, beraden over de juistheid van de opgelegde sanctie en daarover uitspraak doen. De uitspraak van het clubbestuur is bindend.

2. Indien de wedstrijdcommissie van mening is dat een aan haar gemelde of door haar geconstateerde overtreding of misdraging van dien aard is dat sanctionering de competentie van de commissie te boven gaat meldt de commissievoorzitter dit aan het bestuur.
Het bestuur zal zich op zo kort mogelijke termijn buigen over de melding en deze overnemen of terugverwijzen. (Artikel 18, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement).

 

Artikel 21: Slotbepaling

 

1. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement, de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement van de vereniging of de regels van de Nederlandse Golffederatie niet voorzien beslist de voorzitter van de wedstrijdcommissie.
Tegen de beslissing kan in beroep worden gegaan bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal zich, indien gewenst na hoor en wederhoor, beraden over de juistheid van de beslissing en daarover uitspraak doen. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro