Golfbaan Ooghduyne

Info Nieuwe Leden

Informatie voor nieuwe leden


Het bestuur van golfclub Ooghduyne heet u van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging.
Op deze pagina's vindt u informatie over de vereniging, de baan en een aantal zaken die voor u als nieuw lid van belang (kunnen) zijn.


Om de andere leden en de cultuur van de club te leren kennen raden wij u aan om zo veel mogelijk aan de clubwedstrijden deel te nemen. 

 

Op de pagina "Leden" vindt u nuttige informatie en de leden login "button" , de leden login button geeft u toegang tot de ledenprogramma en inschrijving op de clubwedstrijden.


Op de pagina  "Golfclub" vindt u informatie over het bestuur en de regelgeving binnen de club.
Wij hopen van harte dat u zich snel thuis voelt binnen onze club en wensen u heel veel golfplezier op onze baan.

Boeken van Starttijden

U dient voor uw ronde altijd een starttijd te boeken bij de receptie, ook als u wilt lopen buiten de openingstijden van de receptie.
Voor u aan uw ronde begint moet u zich melden bij de receptie en kunt u, zo gewenst, een scorekaart meenemen. Als de receptie gesloten is wordt de controle door marshals uitgevoerd.
Als tussen boeking en starttijd blijkt dat u geen gebruik kunt of wilt maken van de starttijd wordt u dringend verzocht dit te melden.

Inschrijven voor een Wedstrijd

Behalve voor de inloopwedstrijden, dient u zich vooraf in te schrijven voor deelname aan de clubwedstrijden. Inschrijven is alleen mogelijk via de website onder de leden login "button".

Om toegang tot deze pagina('s) te krijgen dient u over een account te beschikken. Om een account aan te maken gaat u terug naar de pagina account aanmaken. Een account aanmaken kan alleen als u een NGF-/EGA-handicappas heeft.

Inschrijven is mogelijk op de wedstrijden die gemerkt zijn met “(i)”.
Is een wedstrijd gemerkt met “(s)” dan kunt u de startlijst inzien en “(u)” geeft aan dat de uitslag bekeken kan worden.

Inschrijfgeld

Voor deelname aan wedstrijden bedraagt het inschrijfgeld voor wedstrijden over 18 holes € 2,00 en over 9 holes € 1,50.
De deelname aan de Zomeravondcompetitie is kosteloos.
Soms wordt een hoger inschrijfgeld gevraagd omdat de wedstrijd verbonden is aan een goed doel of iets extra’s heeft.

Handicaps

Binnen de golfsport kennen we twee soorten handicaps:

♦ Clubhandicap
♦ EGA-handicap (EGA = European Golf Association)

Beide handicaps zijn exact handicaps (ehcp).
De exact handicap + de ophoging en/of afronding is de playing handicap (phcp).
De ophoging/afronding is afhankelijk van de moeilijkheid van een baan. De tabel voor het bepalen van de playing handicap is meestal te vinden bij de receptie of op een bord aan het begin van de baan.
Op onze golfbaan hangt deze tabel op het mededelingenbord in de informatiekamer en op het bord rechts op de route naar de afslag van hole 1/10.

De clubhandicap:
Dit is de handicap waarmee elke golfer begint. De hoogte van deze (exact) handicap ligt tussen 37 en 45. Deze handicaps behoren tot categorie 6.

De EGA-handicap:
De EGA-handicaps liggen tussen 36 en 0. Deze handicaps zijn onderverdeeld in de categorieën 1 tot en met 5:

 

Categorie Exact Handicap
1 0.0 – 4.4
2 4.5 – 11.4
3 11.5 – 18.4
4 18.5 – 26.4
5 26.5 – 36.0
   
6 (Clubhandicap) 37.0 – 45.0


De mogelijkheid om deel te nemen aan (club)wedstrijden is afhankelijk van uw handicap. De categorie of de vereiste handicap voor deelname aan een wedstrijd is vermeld op de website en in het wedstrijdprogramma.
Binnen de EGA-handicap wordt ook onderscheid gemaakt tussen een actieve en inactieve handicap. Een EGA-handicap is actief als binnen een jaar tenminste 4 qualifying kaarten zijn gelopen.
Golfers met een inactieve EGA-handicap zijn uitgesloten van deelname aan
NGF-wedstrijden (dus ook competitiewedstrijden) en wedstrijden waarvoor een actieve handicap geëist wordt.

 

Verhoging / verlaging van Handicap

De berekening voor het verhogen of verlagen van de handicap is vastgelegd in het reglement van het EGA-handicapsysteem (2007). Hierin zijn bufferzones opgenomen.
Behaalt u het aantal stablefordpunten binnen de voor u geldende bufferzone, dan blijft uw handicap ongewijzigd. Loopt u meer of minder punten dan heeft dat gevolgen voor uw handicap volgens de onderstaande tabel.

 

Handicap
categorie
Exact
handicap
BUFFER Minder stableford-punten
dan de buffer:
Per kaart
verhoging van de exact handicap met:
Meer stableford-punten
dan de buffer:
Per punt
verlaging van de exact handicap met:
18
holes
9
holes
1 0.0 - 4.4 35 - 36 n.v.t. 0.1 0.1
2 4.5 - 11.4 34 - 36 n.v.t. 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 33 - 36 35 - 36 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 32 - 36 34 - 36 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0 31 - 36 33 - 36 0.2 0.5
           
6 37 - 54 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.0


Golfers in de categorie 6 (clubhandicap) verlagen hun handicap door een qualifying kaart over 18 holes te lopen met een score van van 37 punten of meer of een qualifying kaart over 9 holes met een score van 18 punten of meer. In categorie 6 kan een handicap niet verhoogd worden. Deze categorie kent daarom geen bufferzone.
Golfers in de categorieën 1 en 2 kunnen geen qualifying kaarten lopen over 9 holes.

 

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw handicap.

Uw handicap, zoals bekend bij de vereniging, kunt u vinden op de website. Indien uw handicap onjuist is vermeld, dan moet u daarvan melding maken bij de wedstrijdcommissie.
Neemt u met een onjuiste handicap deel aan een wedstrijd dan leidt dat mogelijk tot diskwalificatie (Regel 6-2a en 6-2b).

 

Qualifying Wedstrijden

De club organiseert bijna elk weekend een clubwedstrijd. Deze wedstrijden zijn meestal qualifying wedstrijden. In het wedstrijdprogramma staat aangegeven of een wedstrijd qualifying is en voor welke categorieën de wedstrijd open staat.
Na de wedstrijd moeten de scorekaarten worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding en worden de kaarten verwerkt voor de uitslag en eventuele wijzigingen van de handicaps.
Hebt u deelgenomen aan een qualifying wedstrijd of een qualifying kaart gelopen buiten de homecourse, dan kunt u die scorekaart deponeren in de postbus naast de ingang van de receptie/golfshop.
De club organiseert wekelijks inloopwedstrijden.
Ook de inloopwedstrijden zijn qualifying, uitgezonderd wedstrijden van de Zomeravondcompetitie.
Om deel te nemen aan deze wedstrijden moet u zich een half uur voor aanvang hebben ingeschreven bij de wedstrijdleiding. Deze wedstrijden staan open voor alle handicapcategorieën.
De dagen, starttijden (zomer/winter) en het aantal te lopen holes voor deze wedstrijden zijn:

 

Dag Groep Starttijd
Zomer
Holes
Zomer
Starttijd
Winter
Holes
Winter
Maandag Heren 09.30 18 10.00 18
Dinsdag Dames 09.30 18 10.30 9
Woensdag Herensenioren (55+) 09.30 9 10.00 9
Vrijdag Damessenioren (50+) 10.00 9 10.30 9

 

Op de woensdagavonden vanaf half mei tot half/eind augustus zijn er inloopwedstrijden voor alle leden: De zomeravondcompetitie.
Inschrijven voor de zomeravondcompetitie kan vanaf 16.30 uur. Er wordt gestart tot 19.30 uur. Deelname is open voor alle categorieën. Bij clubwedstrijden van golfclub Ooghduyne wordt geen rekening gehouden met actieve en inactieve EGA-handicaps.

 

Qualifying Kaarten

Golfers kunnen proberen hun handicap te verlagen door het lopen van qualifying kaarten.
Als u een qualifying kaart wilt lopen, dan meldt u dat voor u aan uw ronde begint bij de receptie. Uw scorekaart wordt dan voorzien van een sticker, genummerd en geregistreerd.
De spelvorm bij het lopen van qualifying kaarten is stableford en de marker van een qualifying kaart moet een GVB-er zijn.
Qualifying kaarten kunnen uitsluitend gelopen worden als de baan qualifying is. Dit is aangegeven op het informatiebord rechts van de route naar de afslag van hole 1/10.
Na de qualifying ronde deponeert u de volledig ingevulde kaart in de daarvoor bestemde postbus rechts van de ingang receptie/golfshop.
Qualifying kaarten die geregistreerd zijn, maar niet geretourneerd worden, onvolledig of onjuis zijn ingevuld, leiden onherroepelijk tot een verhoging van de handicap.
Spelers uit de handicapcategorieën 3, 4, 5 en 6 mogen ook qualifying kaarten over 9 holes (1-9 of 10-18) inleveren. Bij de behaalde score over de 9 holes moet dan 18 punten worden opgeteld en de som geldt als qualifying score.
Let u bij het lopen van een qualifying kaart over 9 holes op de stroke-index (rechts op de scorekaart) en de bufferzone!
Golfers in categorie 6 mogen ook kaarten zonder sticker in de postbus deponeren.

 

CBA (Computed Buffer Adjustment)

De CBA-berekening brengt de scores van gespeelde wedstrijden naar de scores zoals die onder normale omstandigheden geweest zouden zijn. De werkelijke prestatie van het spelersveld wordt vergeleken met de berekende verwachte prestatie onder normale omstandigheden.
Als de afwijking ten opzichte van de berekende verwachte scores buiten bepaalde vastgestelde grenzen ligt, worden de stableford-scores van alle spelers aangepast, afhankelijk van de grootte van de afwijking.
De CBA kan de stablefordscores aanpassen naar boven of naar beneden, en, als omstandigheden extreem zijn, kan dit zelfs leiden tot Reduction Only, wat inhoudt dat geen handicaps verhoogd zullen worden; alleen verlaging is dan mogelijk.
De CBA-berekening is een onderdeel van het computerprogramma dat bij de club in gebruik is en wordt na het invoeren van de scores automatisch uitgevoerd.
De CBA kan belangrijk zijn voor de berekening van uw handicap.
U hebt als wedstrijdscore 38 stablefordpunten gehaald en de CBA bedraagt -1. Voor de berekening van uw nieuwe handicap moet u dan uitgaan van (38 – 1 =) 37 stablefordpunten.
De wedstrijdleiding moet altijd na een wedstrijd aan de deelnemers laten weten hoe hoog de CBA is van de gespeelde wedstrijd is. De CBA wordt niet toegepast op individuele qualifying kaarten.

 

Lidmaatschapscode

Alle leden van de vereniging hebben een lidmaatschapscode.
Over het algemeen bestaat de lidmaatschapscode uit de eerste vier letters van de achternaam en een nummer.
De lidmaatschapscode wordt gebruikt bij alle administratieve handelingen binnen de club en het verdient aanbeveling deze in correspondentie met de club altijd te vermelden.

 

Lidmaatschapspas / NGF-pas

Jaarlijks ontvangen de leden voor aanvang van het zomerseizoen een lidmaatschapspas van de club. Deze pas dient duidelijk zichtbaar aan de golftas bevestigd te worden.
Daarnaast ontvangt ieder lid ook een pas van de NGF.
Op deze NGF-pas staan uw lidmaatschapscode, uw NGF-nummer en de hoogte van uw handicap aan het begin van het kalenderjaar.
Deze pas moet u kunnen tonen als u op een andere baan wilt spelen, waar eisen aan de golfvaardigheid worden gesteld.
Op de eigen baan, uw “homecourse”, zal zelden naar deze pas gevraagd worden omdat uw gegevens daar bekend zijn, het kan voorkomen dat u de Marshal een keer tegen komt en hij om uw pas vraagt.
Beide passen worden aan het begin van het kalenderjaar uitgereikt via de receptie van de golfclub.

 

Website / Golfjournaal

Verslagen van gespeelde wedstrijden, mededelingen van het bestuur en actuele zaken worden gepubliceerd op de website van de vereniging of via e-mail verspreid.
Het is daarom van belang dat uw e-mailadres bij de club bekend is.

Omdat u als clublid ingeschreven bent bij de NGF ontvangt u 10 maal per jaar het magazine van de NGF, het “Golfjournaal”.
Er wordt per postadres één exemplaar verzonden.

 

Algemene Vergaderingen

De leden worden éénmaal per jaar uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

In de Algemene Leden Vergadering wordt ook verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot de B.V.’s

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro