Golfbaan Ooghduyne

Golffree-lid

Bij het aangaan van een 2-jarig lidmaatschap krijgt u 25% korting op de greenfee van het eerste jaar!

Artikel 1: Aangaan van het lidmaatschap.

1. Het aangaan van het “Golf-free” lidmaatschap dient te geschieden middels het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier dat bij de receptie van de golfbaan verkrijgbaar is.
2. Het aanmeldingsformulier moet bij inlevering vergezeld gaan van een machtiging tot automatische afschrijving van de lidmaatschapskosten en, indien van toepassing, een kopie van het laatste bewijs van speelsterkte.
3. Het lidmaatschap wordt geactiveerd na ontvangst van de eerste betaling.

 

Artikel 2. Inhoud van het lidmaatschap.
1. Het “Golf-free” lidmaatschap omvat de greenfee voor golfbaan Ooghduyne, het lidmaatschap van golfclub Ooghduyne en de               bijdrage aan de Nederlandse Golffederatie (NGF).

 

Artikel 3. Betaling van het lidmaatschap.
1. Met het verstrekken van de machtiging (artikel 1, lid b) geeft de verstrekker Golfsport Julianadorp aan Zee B.V. toestemming om         maandelijks de lidmaatschapskosten van € 95,00 p/m van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

   Tevens verklaart hij/zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door de bankinstelling dienaangaande gesteld zijn

    en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten.

2. De verstrekker van de machtiging dient er zorg voor te dragen dat de te belasten bankrekening steeds voldoende saldo heeft.

    Indien incasso onmogelijk blijkt is Golfsport Julianadorp aan Zee B.V. gerechtigd haar (gerechtelijke en buitengerechtelijke)

    kosten door te belasten.
3. Golfsport Julianadorp aan Zee B.V. mag zonder opgaaf van redenen, bij het ingaan van een nieuwe periode van 12 maanden, de

    maandelijkse contributie indexeren met maximaal 5%.                                                                                                                            

    Bij indexering wordt de contributie naar beneden afgerond op 0, 25, 50 of 75 €-cent.

 

Artikel 4. Overige voorwaarden.
1. Aan het begin van het lidmaatschap of de verlenging daarvan ontvangt het lid een lidmaatschapspas van de golfclub Ooghduyne.     Het lid dient deze pas te kunnen tonen bij aanwezigheid op het golfcomplex.
2. Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt het lid een pas van het lidmaatschap van de NGF.
3. Het lid is verplicht wijzigingen van adres- en/of bankgegevens binnen 21 dagen schriftelijk te melden aan Golfsport Julianadorp

    aan Zee B.V., Postbus 398, 1780 AJ Den Helder.
4. In zaken, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement, de regelgeving van de NGF of de voorgaande algemene voorwaarden

    niet voorzien, beslist het clubbestuur, de beslissing van het bestuur is bindend.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro