Golfbaan Ooghduyne

Baanreglement

Baanreglement golfclub Ooghduijne 

 

Het baanreglement geldt voor zowel leden van de GCO als voor bezoekers en worden beiden in dit reglement als speler(s) aangeduid. Dit baanreglement beoogt enkel een aanvulling te zijn op de spel- en gedragsregels, daarvan niet af te wijken en verder de goede gang van zaken op de baan te bevorderen. Eenieder dient zich aan deze regels te houden en andere spelers in de flight die in overtreding zijn, op hun fouten attent te maken. De Marshalls bevorderen de goede gang van zaken naar de geest van het spel en houden toezicht op de naleving van deze regels.

Bij calamiteiten 112 bellen en de receptie 0223691225 hiervan direct in kennis stellen .

 

De Marshall is bevoegd:

aanwijzingen te geven ingevolge dit reglement aan iedereen, die een speelrecht op de golfbaan Ooghduijne heeft verkregen.

 • de betreffende persoon te waarschuwen of voor te dragen voor een waarschuwing dan wel berisping aan het bestuur en hiervan melding te maken in het logboek
 • de betreffende persoon te (laten) verwijderen van de baan.

 

De volgende personen zullen de naleving van de regels bevorderen en mogen daar mede op toezien:

 • bestuursleden
 • leden van de Baancommissie
 • leden van de Regel en Handicapcommisie
 • leden van de Wedstrijdcommissie
 • leden van de Damescommissie
 • leden van de Seniorencommissie
 • Leden van het receptieteam

Bij herhaalde overtreding is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen.

 

De speler dient:

Zich bij de receptie te melden voordat hij/zij de baan betreedt.

Een bewijs van betaling (geldige greenfeekaart of lidmaatschapslabel) tijdens de ronde golf zichtbaar bij zich te dragen.

Een pitchfork bij zich te hebben.

 

Zorgvuldigheid in de baan

Het in goede conditie houden van de baan kost veel zorg, tijd en geld. Behandel de baan dan ook zorgvuldig en wees attent op de hierna volgende punten. U voorkomt daarmee onnodig herstelwerk en ongerief voor anderen.

 

Plaggen (divots) :

Leg een door u uitgeslagen plag terug en trap deze goed aan; leg ook de eventueel door anderen uitgeslagen plaggen terug. Dit geldt ook op de afslagplaatsen

 

Greens :

Herstel direct, dus vóór het putten, een door u veroorzaakte pitchmark; herstel ook eventueel de door anderen “vergeten” pitchmarks. Het betreden van de green met de tas of kar, is niet toegestaan. Voorkom schade aan de green bij het hanteren van de vlaggenstok. Leun niet op uw putter, ook niet als u uw bal uit de hole haalt. Sta niet te dicht bij de hole en ontzie de randen bij het uitnemen en terugplaatsen van de vlaggenstok. Til uw voeten goed op zodat er geen beschadigingen ontstaan door de spikes. De eventueel toegebrachte schade moet u herstellen nadat u de hole hebt uitgespeeld.  

 

Bunkers :

Betreedt de bunker aan de laagste kant en verlaat deze langs dezelfde weg. Klim nooit tegen de wanden van de hoge kant de bunker uit.  Hark na het spelen uit een bunker deze goed aan en breng de bunker zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat. Plaats de hark  op de juiste wijze terug op de steun.

 

GUR :

Loop alleen bij uiterste noodzaak over “Ground Under Repair” en neem in dat geval de kortste weg.

 

Rough :

Ga ook hier voorzichtig te werk en verniel niet onnodig struiken en bomen. Leg ook hier uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan.

 

Trolleys en buggy’s :

Rij nooit met uw buggy of trolley over greens, teeboxen, tussen de bunkers en de greens en over de foregreens; laat de onderkant van de trolley niet over de grond slepen. Rij met uw buggy zo veel mogelijk op de daarvoor bestemde paden, zijkanten van de fairways en vermijdt natte plekken. Het is personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan om een buggy te besturen.

 

Tijdelijke Local Rules :

Deze staan vermeld op de daarvoor bestemde publicatieborden en op de website.

 

Roken op de baan:

Roken op de baan is toegestaan het achterlaten van peuken echter niet.

 

Gedrag en etiquette

 

 • Driving range ballen mogen absoluut niet op de golfbaan gebruikt worden.
 • Houdt u aan de aan u toegekende afslagtijden .
 • Het is niet toegestaan dat 2 of meerdere spelers spelen met één golftas. Elke speler dient in de baan te beschikken over een eigen golfset.
 • Speel door zonder onnodig oponthoud.
 • Zorg dat u de flight voor u bijhoudt.
 • Maak maximaal 2 oefenswings en bekijk uw putting lijn niet te lang.
 • Plaats uw buggy/trolley tas buiten de green. in de richting van de volgende afslag indien u gaat putten.
 • Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld.
 • Vul de scorekaart pas in op de volgende afslag.
 • Laat de achteropkomende flight, ongeacht de samenstelling hiervan, door zodra uw flight een afstand van een volledige hole op de flight voor u heeft verloren.
 • Laat de achteropkomende flight door zodra uw flight naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze niet onmiddellijk wordt teruggevonden.
 • Laat altijd de achteropkomende flight door zodra uw flight langzamer blijkt te spelen dan de achteropkomende flight, ongeacht het aantal spelers.
 • Heeft u de spelers van een flight door gewenkt, dan moet u wachten met verder spelen tot de doorgelaten flight buiten bereik is.
 • Het vlot doorspelen en op tijd doorlaten, zoals hierboven omschreven, is noodzakelijk om het tempo te handhaven en het speelplezier van de overige spelers te bevorderen.
 • Als een speler gaat slaan, zorg dan dat u niet te dichtbij staat, nooit te ver naar voren en evenmin achter hem .
 • Op de green loopt u niet in de lijn van de putt van uw medespeler(s) of van uzelf.
 • Bewaakt u de vlaggenstok zorg dan dat uw schaduw niet valt op de lijn van de putt van de speler.
 • Houdt zowel de stok als de vlag vast en ga niet te dicht bij de hole staan.
 • Zet het geluid van uw mobiele telefoon uit tijdens het golfspel. ( m.u.v. personen met een ontheffing) Gebruik deze alleen in geval van een calamiteit.
 • Op een par-3 hole pas afslaan als deze volledig vrij is.

 

Voorrangsregels in de baan (standing)

 

 • Een wedstrijd welke door de wedstrijdcommissie is georganiseerd heeft de hoogste standing.
 • Bepalend is het speeltempo, ongeacht het aantal spelers in de flight. De snelste flight dient te worden doorgelaten.
 • Partijen die niet op een andere dan door de receptiemedewerker aangewezen afslagplaats zijn gestart, verliezen evenals flights die één of meerdere holes overslaan alle rechten.
 • Spelers die aan een door of namens het bestuur of de NGF uitgeschreven wedstrijd meedoen, hebben het recht “door iedere niet aan de wedstrijd deelnemende flight heen te gaan”.

 

Ritsen

 • Spelers die reeds 9 holes achter de rug hebben en op de 10de hole verder moeten spelen, hebben voorrang op diegenen die op hole 1 starten. Hebben de op hole 1 startende spelers echter hun stand al ingenomen dan dienen de doorkomende spelers te wachten totdat de flight met startende spelers de eerste hole heeft uitgespeeld.
 • Als men tegelijk met een nog op de 1e hole te starten flight op de afslagplaats aankomt, heeft de doorkomende flight voorrang.
 • Staan er meerdere flights te wachten dan moet er geritst worden op basis van volgorde van aankomst.

 

Veiligheid baanpersoneel en klussenteam

Baanpersoneel en leden van het klussenteam hebben altijd voorrang. Als leden van het baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond een green, zullen zij ten bewijze daarvan de vlag uit de hole nemen. Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld. Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame personeelslid daartoe een teken heeft gegeven.

 

Oefenen

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de driving range, chipping green en de putting green.
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan, tijdens het lesgeven. geen hinder ondervinden.
 • De putting green is enkel bestemd voor diegenen, die het putten willen beoefenen.
 • Chippen en pitchen is dus, naar de putting green, niet toegestaan.
 • Oefen-chips/-pitches zijn enkel naar de daartoe bestemde oefengreen toegestaan.

 

Onweer tijdens het golfspel

Als er onweer nadert, doet u verstandig het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd. Probeer zo snel mogelijk het clubhuis, een van de schuilhutten of uw auto te bereiken. Laat uw trolley of buggy altijd op een flinke afstand staan en neem geen paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat u daarmee uzelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken. Als u toch door onweer wordt overvallen, kunt u eigenlijk maar één ding doen: ver van uw trolley/buggy hurken met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn in verband met stroomverspreiding door blikseminslag. Ga dus nooit op de grond liggen. Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen:

 • alleenstaande bomen
 • het open veld
 • bosranden
 • waterhindernissen

 

Kledingvoorschriften

Van de leden van de Golfclub Ooghduijne en haar gasten wordt verwacht dat zij zich passend kleden.

 

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren op de baan te laten meelopen met de flight.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 1

1787 PS Julianadorp

Tel: 0223-691225

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro